Služby a inženýrské sítě

 • Elektřina: 230 V a 400 V
 • Voda: Vlastní studna. Dálkový vodovod – schváleno stavební povolení.
 • Odpady: Septik. Veřejná kanalizace ve výstavbě.

Územní plán

Kompletní územní plány Kostelce nad Černými lesy je stažení na webu města – zde.

 

mapa-uzemni-plan

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VÝROBA NERUŠÍCÍ, OBCHOD, SLUŽBY (OS)

 • Hlavní funkční využití: stavby a zařízení pro výrobu nerušící, obchod a služby, plochy a zařízení pro skladování, stavby pro administrativu; maximální velikost jedné provozní jednotky: 2.000 m2 hrubé podlažní plochy; nerušící výrobou, obchodem a službami se rozumí taková výroba, obchod a služby, kdy negativní účinky a vlivy staveb a jejich zařízení nenarušují provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršují životní prostředí ve stavbách a v okolí jejich dosahu nad přípustnou míru; míra negativních účinků a vlivů a způsob jejich omezení musí být přiměřeně prokázány v dokumentaci pro územní řízení, popř. v projektové dokumentaci pro stavební povolení, a ověřeny po dokončení stavby měřením před vydáním kolaudačního rozhodnutí.
 • Přípustné funkční využití: ubytovací zařízení (do kapacity 100 lůžek), zařízení veřejného stravování, čerpací stanice pohonných hmot, dopravní a technická infrastruktura. Podmíněně přípustné funkční využití: obchodní zařízení a zařízení služeb (do kapacity 5.000 m2 hrubé podlažní plochy jedné provozní jednotky).  Podmínkou je, že nesmí narušit stávající charakter území. Výroba solární energie – na území Městské památkové zóny. Podmínkou je, že se jedná o nemovitosti, které nejsou kulturními památkami, a že nebudou narušeny pohledy na historický střed města, na kulturní památky a na veřejná prostranství a nebude narušen tradiční charakter střešní krajiny.
 • Nepřípustné funkční využití: veškeré způsoby využití, které nejsou uvedeny jako hlavní, přípustné, nebo podmíněně přípustné funkční využití. Prostorové uspořádání: maximální zastavěnost pozemku nadzemními objekty: 50%; max. výška nadzemních objektů: 10 m – od průměrné hladiny upraveného terénu v půdorysu objektu k nejvyššímu místu střešní konstrukce (měřeno bez výstupků charakteru komína, antény, nástřešního technologického zařízení vzduchotechniky apod.); minimální zastoupení zeleně na pozemku: 40%; minimální šířka uličního prostoru bude 10 m (mezi hranicemi protilehlých pozemků; odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku.
 • Lokalita OS2 – doplňující podmínky: Max. výška nadzemních objektů: 12 m od – od průměrné hladiny upraveného terénu v půdorysu

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (PV)

 • Hlavní funkční využití: vodní plochy a vodní toky.
 • Přípustné funkční využití: -.
 • Podmíněně přípustné funkční využití: technická infrastruktura, stavby a zařízení pro provoz a údržbu vodních ploch. Podmínkou je, že nedojde prokazatelně k poškození, případně ke zničení VKP ze zákona. Nepřípustné funkční využití: veškeré způsoby využití, které nejsou uvedeny jako hlavní, přípustné, nebo podmíněně přípustné funkční využití. Prostorové uspořádání: vodní plochy a vodní toky, včetně jejich břehových porostů, budou maximálně chráněny; podél koryt vodních toků bude respektován min. 6 metrů široký manipulační pruh; není dovoleno oplocování vodních ploch a vodních toků (s výjimkou ohradníků, nebo dřevěných bradel). Není dovoleno omezení prostupnosti území pro živočichy v okolí vodotečí a vodních ploch v nezastavěném území. V případě oplocení pozemků sousedících s korytem vodních toků bude oplocení respektovat břehový porost vodoteče.

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (PZ)

 • Hlavní funkční využití: zemědělský půdní fond, včetně významné nelesní zeleně. Přípustné funkční využití: -.
 • Podmíněně přípustné funkční využití: úprava stávajících vodních toků a vodních ploch, stavby a zařízení pouze pro lesnictví, pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu: cyklistické stezky bez živičného povrchu, které jsou cizorodým prvkem v krajině, včetně zařízení do nich umístěných (informační body a odpočívadla), technická a dopravní infrastruktura. Podmínkou je, že nedojde prokazatelně k poškození, případně ke zničení VKP ze zákona; v případě technické a dopravní infrastruktury je navíc podmínkou, že neexistuje prokazatelně alternativní řešení.
 • Nepřípustné funkční využití: veškeré způsoby využití, které nejsou uvedeny jako hlavní, přípustné, nebo podmíněně přípustné funkční využití.
 • Prostorové uspořádání: v plochách zemědělských budou maximálně chráněny významné krajinné prvky ze zákona (pozemky určené k plnění funkcí lesa, plochy vodní a vodní toky, údolní nivy, ÚSES, interakční prvky) i další významné prvky stávající zeleně (remízky, meze, skupiny stromů, aleje); v plochách zemědělských není dovoleno oplocování (s výjimkou ohradníků, nebo dřevěných bradel) – s výjimkou ploch, označených ve výkresové části indexem PZp.